Leta reda på EU-lagstiftningen som gäller för din fråga

Svenska rättsakter och statliga utredningar på området ger ofta ledtrådar eftersom de brukar hänvisa till EU-direktiv. Det går också att hitta EU-rättsakter på det ansvariga generaldirektoratets (vid EU-kommissionen) webbplats. Ytterligare ett sätt är att söka på webbplatsen EUR-lex, där all EU-lagstiftning finns tillgänglig.

Exempel

En inspektör gör en kontroll av livsmedel i en butik och upptäcker ett paket mjöl med 2 gram per kilo av det farliga ämnet diklorobutenol. Enligt den svenska föreskriften från ansvarig myndighet som inspektören har med sig är halter över 1 gram olagliga. Inspektören beslagtar därför det farliga mjölet.

I vårt exempel finns ett EU-direktiv som föreskriver att mjöl får innehålla maximalt 3 gram per kilo av ämnet diklorobutenol. Inspektören klickar därför JA i testet, det finns ett harmoniseringsdirektiv på EU-nivå.

Finns det ett harmoniseringsdirektiv?

Kontrollera att åtgärden är i linje med EU-rätten

Många EU-direktiv och -förordningar bestämmer hur starkt skyddet ska vara på ett visst område. Det kan vara konkreta krav på produkter, tjänster eller personer – exempelvis gränsvärden för koldioxidutsläpp, krav på märkning, konsumentinformation och kompetens. Kontrollera att din åtgärd stämmer med skyddsnivån i EU-rätten.

Exempel

Enligt den svenska föreskriften är nivåer över 1 gram diklorobutenol per kilo olagliga. EU-direktivet säger att nivåer över 3 gram är olagliga. Tillsynsmannens åtgärd är alltså förenlig med EU-rätten. Inspektören klickar därför JA i testet, åtgärden är förenlig med EU-rätten.

Är åtgärden förenlig?

Ta reda på om din åtgärd strikt måste följa EU-lagstiftningen eller om det finns handlingsutrymme

En del EU-lagstiftning tillåter inte att EU-länderna har avvikande krav (fullharmonisering). Nationella regler måste då strikt hålla sig till den skyddsnivå och de krav som ställs i EU-lagstiftningen. I ett sådant fall räcker det med att visa att den nationella åtgärden är förenlig med direktivet. Men om EU-direktivet ger möjlighet för EU-länderna att ha striktare nationella krav (minimiharmonisering) ska en åtgärd som innehåller nationella särkrav också prövas mot EU:s regler om fri rörlighet. Du måste alltså ta reda på om EU-lagstiftningen för din produkt är full- och minimiharmoniserande för att bedöma om din åtgärd ska prövas mot EU:s regler om fri rörlighet.

Exempel

Direktivet föreskriver maximalt 3 gram, vilket gör det möjligt för EU-länderna att ha regler mellan 0 och 3 gram. Inspektören klickar JA i testet, EU-direktivet ger utrymme för olika lösningar.

Ger direktivet utrymme för olika lösningar?

Får svenska intressenter någon fördel i förhållande till EU-intressenter?

Varor, tjänster, företag och personer ska behandlas lika oavsett om de kommer från Sverige eller EU. En åtgärd är diskriminerande om den behandlar liknande situationer olika eller olika situationer lika. Både direkt diskriminering och indirekt diskriminering är förbjuden. Diskriminering är ett mycket allvarligt hinder för den fria rörligheten. Diskriminerande åtgärder är därför ofta svåra att rättfärdiga i förhållande till EU-rätten.

Exempel

Åtgärden att beslagta produkten skulle ha varit lika för en utländsk som en svensk produkt. Åtgärden är alltså inte diskriminerande. Inspektören klickar NEJ i testet, åtgärden är inte diskriminerande.

Är åtgärden diskriminerande?

Fundera över om din åtgärd leder till att det blir svårare för företag att sälja en vara eller tjänst eller för medborgare att röra sig fritt

Åtgärder som på något sätt hindrar, eller gör det mindre attraktivt, för företag eller enskilda personer att utöva den fria rörligheten kan vara förbjudna.

Exempel

Mjölet i fråga är italienskt. I Italien är bestämmelserna (som också utgår från EU-direktivet) maximalt 3 gram diklorobutenol per kilo. Det italienska mjölet är alltså tillåtet i Italien och tillåtet enligt direktivet. Den svenska bestämmelsen om maximalt 2 gram per kilo av det farliga ämnet diklorobutenol innebär ett handelshinder för den italienska tillverkaren som måste anpassa produkten till de svenska reglerna. Inspektören klickar JA i testet, åtgärden begränsar den fria rörligheten.

Begränsar åtgärden den fria rörligheten?

Ta reda på om åtgärden är nödvändig för att skydda olika intressen

Den fria rörligheten måste ibland begränsas, till exempel för att skydda människors hälsa, allmän säkerhet och miljön (objektiva grunder). När en myndighet hindrar exempelvis en vara måste det alltså ske med hänvisning till en sådan objektiv grund. Dessutom måste man motivera att åtgärden verkligen bidrar till att skyddet uppnås.

Exempel

Oberoende forskning visar att ämnet diklorobutenol är farlig för människors hälsa. Det är en objektiv grund som motiverar de begränsande reglerna. Men inspektören ska också fråga sig om de strängare svenska reglerna är berättigade och om åtgärden att beslagta mjölet bidrar till att skydda folkhälsan. Han finner att det finns forskning som visar att diklorobutenol är hälsovådligt. Inspektören bedömer därför att de svenska reglerna och åtgärden att beslagta mjölet är i sin ordning. Inspektören klickar JA i testet, åtgärden kan motiveras på objektiva grunder.

Kan åtgärden motiveras på objektiva grunder?

Bedöm om det finns andra mindre restriktiva åtgärder som ger lika bra skydd

Om en myndighet har möjlighet att välja mellan olika åtgärder för att uppnå samma skydd ska den åtgärd väljas som begränsar den fria rörligheten minst. Går det att exempelvis kräva att ett företag anmäler en verksamhet istället för söker tillstånd? Kan krav på en viss märkning räcka istället för ett försäljningsförbud? Det är viktigt att visa varför åtgärden behövs för att skydda det som ska skyddas.

Exempel

Inspektören funderar över vad han ska göra åt mjölet. Att beslagta det är den mest ingripande åtgärden. Skulle en mindre ingripande åtgärd vara tillräcklig för att uppnå skyddet? Kan mjölet märkas med varningstext? Vad säger forskningen – är det bara vissa grupper, som gamla eller gravida, som ska undvika diklorobutenol? Eftersom forskningen visar att diklorobutenol är hälsovådligt bedömer inspektören att det enda säkra är att ta bort mjölet från hyllorna och att det är i linje med EU-rätten. Den svenska tillsynsmyndigheten ska meddela det berörda italienska företaget sin bedömning. Inspektören klickar JA i testet, åtgärden är proportionerlig.

Är åtgärden proportionerlig?

Åtgärden är inte förenlig med EU-rätten

Åtgärden är förenlig med EU-rätten

Testet är nu genomfört